Anunţuri angajare

octombrie 26, 2016
 1. AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează doi ANIMATORI SOCIO-EDUCATIVI în cadrul Casei Comunitare ”Așchiuță”.

POZIȚIE: part time – 0,5

OBIECTIVELE POSTULUI:

Sub supravegherea Directorului Casei Comunitare „Așchiuță” animatorul socio-educativ este responsabil de:

 • Organizarea şi animarea în stradă a diferitor activităţi de timp liber cu copiii străzii;
 • Pașaportizarea copiilor străzii și facilitarea comunicării între aceștia și responsabili din diferite domenii și sectoare de activitate.

responsabilități:

Animatorul socio-educativ

 • Identifică proactiv locurile populate de copiii străzii și asigură o comunicare de încredere cu acești copii;
 • Cartografiază locațiile copiilor străzii și, împreună cu asistenții sociali ai Casei ”Așchiuță”, elaborează baza de date a copiilor străzii și participă la completarea acesteia cu informații noi;
 • Oferă copiilor străzii servicii de educaţie non-formală ținând cont de propunerile şi preferinţele personale ale acestora;
 • Organizează diverse activităţi de grup, stimulând libera exprimare;
 • Organizează activităţi de timp liber (sportive, culturale, jocuri de societate etc.);
 • Descoperă şi cultivă deprinderi de viață;
 • Este asertiv și are o atitudine non-discriminatorie față de beneficiari;

 

DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII: iMEDIAT

STUDII:

Studii superioare în pedagogie sau psihologie;

Avantaje: Formare în animație și lucru cu copii/ adolescenții defevorizați;

Cunoștințe avansate de lucru cu adolescenții în dificultate;

Limbi vorbite: Română și rusă obligatoriu;

Abilități: Planificare și evaluare de activități, organizare, comunicare eficientă, utilizare a calculatorului;

Atitudini: Toleranță, receptivitate, deschidere, obiectivism, responsabilitate.

EXPERIENȚĂ:

Minimum 2 ani în domeniul animației și/ sau lucrului cu adolescenții în dificultate.

CONDIŢII: CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU PERIOADĂ DETERMINATĂ (NOIEMBRIE – DECEMBRIE, CU EVENTUALĂ POSIBILITATE DE PRELUNGIRE)

CERINȚE DE APLICARE:

Data limită pentru depunerea dosarului – 30 octombrie 2016, ora 18:00.

CV completat în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu și scrisoarea de motivare vor fi depuse la adresa electronică office@avecopiii.md cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs de post – ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV (STRADAL)”.

Pentru informații suplimentare contactați: 0 22 23 72 59, 069122106 – Rodica Țurcanu.

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.

 

Anunţ angajare N 2

 

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează 8 PEGAGOGI SOCIALI în cadrul Programului Casei Comunitare ”Așchiuța”.

POZIȚIE: full time

OBIECTIVELE POSTULUI:

Sub supravegherea Directorului Casei Comunitare ”Așchiuța”, Pedagogul social este responsabil de asistenţa pedagogică a copiilor plasaţi în Casa Comunitară ”Așchiuța”, având următoarele sarcini de bază:

 1. Asigurarea asistenţei pedagogice de calitate a copiilor plasaţi în serviciu;
 2. Participare la elaborarea și adaptarea metodelor pedagogice de lucru cu copiii;
 3. Participarea la elaborarea şi implementarea Planul individualizat de servicii al copilului (PIS).

ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI:

 1. participare la elaborarea planului de activitate al Serviciului şi la stabilirea şi respectarea regimului zilei;
 2. participare la implementarea planului de activitate pentru atingerea scopului și obiectivelor Serviciului, îndeplinirea responsabilităților delegate;
 3. participare la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru ale echipei multidisciplinare;
 4. raportare periodică (săptămânal, lunar, trimestrial, anual) directorului Serviciului despre rezultatele activităţii;
 5. asigurarea supravegherii permanente a copiilor (conform programului de lucru stabilit prin Regulamentul de ordine interioară);
 6. participare la elaborarea şi implementarea planului individualizat de servicii (PIS);
 7. elaborarea şi implementarea planului săptămânal de activităţi al copilului;
 8. asistarea copiilor din plasament în procesul de şcolarizare;
 9. asistarea copiilor la pregătirea temelor de acasă;
 10. menţinerea legăturii permanente cu dirigintele, cadrele didactice din şcoală, în vederea identificării problemelor cu care se confruntă copiii în activitatea şcolară;
 11. urmărirea progreselor copilului din punct de vedere instructiv-educativ, studierea cauzelor nereuşitei şcolare, ale abandonului şcolar;
 12. organizarea activităţilor individuale sau colective pentru petrecerea timpului liber, ţinând cont de aptitudinile fiecărui copil, capacităţile intelectuale şi afective ale copiilor/ tinerilor;
 13. organizarea și desfășurarea activităților de socializare și orientare profesională a copiilor din plasament;
 14. formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă şi autoservire;
 15. asigurarea respectării de către copil a igienei personale, inclusiv a bunurilor personale ale acestuia;
 16. asigurarea întreţinerii şi igienizarea spaţiilor aferente Serviciului;
 17. consultarea opiniei copiilor referitor la meniul zilnic;
 18. participarea la pregătirea mâncării şi servirea mesei;
 19. consultarea opiniei copiilor și implicarea lor în procesul de procurare a vestimentației, amenajare a spațiilor personale și comune din Serviciul;
 20. respectarea programului de lucru şi sarcinile planificate;
 21. comunicarea eficientă cu membrii echipei Serviciului, copiii plasaţi aici şi părinţii acestora;
 22. asigurarea disciplinei în realizarea atribuțiilor și responsabilităților de serviciu.

DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII: IMEDIAT

STUDII:

Obligatorii: Studii superioare în domeniul pedagogiei, asistență sociale sau psihologiei; Instruiri în animație socio-educativă;

Cunoștințe solide ale domeniului de referință, limbile română și rusă;

Abilități: Evaluare, organizare, comunicare eficientă, utilizare a calculatorului;

Atitudini: Toleranță, receptivitate, deschidere, obiectivitate, responsabilitate.

EXPERIENȚĂ:

Minimum 2 ani experiență de lucru cu copiii

CONDIŢII: CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU PERIOADĂ DETERMINATĂ (NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2016) CU POSIBILITATE DE PRELUNGIRE

LUCRU ÎN TURE

CERINȚE PENTRU APLICARE:

Data limită pentru depunerea dosarului 6 noiembrie 2016, ora 18:00

CV completat în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu și scrisoarea de motivare vor fi depuse la adresa electronică office@avecopiii.md cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs de post – PEDAGOG SOCIAL

Pentru informații suplimentare vă rugăm să sunați la: 0 22 23 72 59, 069122106 persoana de contact – Rodica Țurcanu.

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.

                                                     Anunţ angajare N 3

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează DIRECTOR în cadrul Programului Casei Comunitare ”Așchiuța”.

POZIȚIE: full time

OBIECTIVELE POSTULUI:

Managementul eficient a Casei Comunitare ,,Așchiuță” în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate, având următoarele sarcini de bază:

 • Planificarea strategică și operațională a Proiectului și organizarea activităților cotidiene în scopul implementării eficiente a acestuia, inclusiv monitorizarea, controlul financiar, raportarea, supervizarea personalului, comunicarea cu partenerii (guvernamentali și non-guvernamentali);
 • Implementarea și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat și alte tipuri de contracte;
 • Administrarea bugetului și activităților Proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile ale Asociației și cu condițiile finanțatorului/ finanțatorilor;
 • Dezvoltarea relațiilor armonioase și eficiente de lucru cu beneficiarii, partenerii, alte persoane interesate, în interiorul și în afara Proiectului;
 • Asigurarea corespunderii strategiilor și activităților proiectului cu Planul Strategic al Asociației și alte documente relevante.

ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI:

 • Asigură buna funcționare a Casei Comunitare ,,Așchiuță”;
 • Monitorizează calitatea prestării serviciilor de către personal;
 • Asigură instruirea continuă a personalului din Casa Comunitară ,,Așchiuță”;
 • Rezolvă prompt problemele de comunicare ce apar în cadrul activităților Proiectului;
 • Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate;
 • Asigură un climat favorabil de colaborare între toți angajații implicați în proiect;
 • Informează Directorul Executiv despre apariția oricăror probleme care pot avea impact asupra implementării proiectului;
 • Răspunde de respectarea procedurilor de lucru (elaborarea și respectarea programului de lucru, punctualitatea în întocmirea și predarea rapoartelor etc.), a misiunii, viziunii, valorilor și obiectivelor Asociației;
 • Informează copii din plasament despre drepturile lor şi prevederile legale, în funcţie de nivelul de înţelegere a acestora;
 • Gestionează patrimoniul Casei Comunitare ,,Așchiuță”
 • Participă la procesul de angajare și eliberare din funcție a personalului şi de administrare a sancţiunilor disciplinare acestora;
 • Organizează şedinţe de lucru cu echipa din Casa Comunitară ,,Așchiuță”
 • Răspunde de mobilizarea echipei pentru participarea la planificarea strategică a Asociației, precum și a planurilor strategice și operaționale ale Proiectului;
 • Asigură respectarea prevederilor legislației în vigoare, a Regulamentului de funcţionare şi Standardelor minime de calitate ale Casei Comunitare ,,Așchiuță”;
 • Raportează periodic (lunar, trimestrial, anual) ”AVE Copiii”, Direcției Municipale Chișinău pentru Protecția Drepturilor Copilului, despre rezultatele activităţii Casei Comunitare ,,Așchiuță”.
 • Respectă și asigură cunoașterea și aplicarea Regulamentului Intern și a altor documente interne ale Asociației, inclusiv Statutul, Planul Strategic, alte ghiduri și politici interne.

DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII: IMEDIAT

STUDII:

Obligatorii: Studii superioare (licență) în Pedagogie, Psihologie, Psihopedagogie, Asistență socială, Drept, sau Medicină; Specializare în Management de proiecte și servicii sociale pentru copii;

Cunoștințe solide ale domeniului de referință, limbile română, engleză și rusă;

Abilități: Evaluare, organizare, comunicare eficientă, utilizare a calculatorului;

Atitudini: Toleranță, receptivitate, deschidere, obiectivitate, responsabilitate.

EXPERIENȚĂ:

Minimum 3 ani în domeniul protecției copilului în situație de risc

CONDIŢII: CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU PERIOADĂ DETERMINATĂ (NOIEBRIE – DECEMBRIE 2016) CU POSIBILITATE DE PRELUNGIRE

CERINȚE PENTRU APLICARE:

Data limită pentru depunerea dosarului 6 noiembrie 2016, ora 18:00

CV completat în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu și scrisoarea de motivare vor fi depuse la adresa electronică office@avecopiii.md cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs de post – DIRECTOR CASA COMUNITARĂ

Pentru informații suplimentare vă rugăm să sunați la: 0 22 23 72 59, 069122106 persoana de contact – Rodica Țurcanu.

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.

 

 

 

Ziua mondială a demnităţiiAsociaţia “AVE Copiii” organizează o expoziţie de tablouri cu vânzare